İlaç Etkileşim

DASATİNİB

Aşağıdaki ilaç-ilaç etkileşme tablolarında başlıkta yazan ilaç için “İNDEKS” ilaç, tablonun içinde yazan ilaç için ise “ETKİLEŞEN” ilaç olarak söz edilecektir.

 

İNDEKS İLAÇ: DASATİNİB

KONTRENDİKE

(X KATEGORİ)

MAJÖR ETKİLEŞİM

(D KATEGORİ)

(2)

(2)

(5)

Fenobarbital,

Fenitoin,

Karbamazepin,

Pirimidon,

Rifampin,

Sarı kantaron

(St John’s Wort),

Yeşil çay

Askorbik asit,

Fenitoin,

Karbamazepin,

Rifampin

Amiodaron, Anagrelid, Astemizol, Sitalopram, Domperidon, Essitalopram,

Fluoksetin, Paliperidon, Pimozid, Ketiapin, Sulpirid, Tioridazin, Ziprasidon, zuklopentiksol

Silostazol,

Sitalopram,

Tizanidin (1)

Dipiron (1)

Klopidogrel (6)

 

(1) İndeks ilaç, etkileşen ilaçların etki, yan etki ve toksisitelerini artırabilir.

(2) Etkileşen ilaçlar, indeks ilacın beklenen terapötik etkilerini azaltabilir.

(5) QT intervalini uzatıcı etkisi olan ilaçların birlikte kullanılmaları durumunda bu etki daha belirgin hale gelebilir, hastada aritmiler ortaya çıkabilir.

(6) İndeks ilaç, etkileşen ilaçların beklenen terapötik etkinliklerini azaltabilir.

NOT: Yukarıdaki ilaç etkileşim listesi yalnızca X ve D kategoride olan ve günlük pratikte sık kullanılan ilaçların bir özetidir. Nadir kullanılan ilaçlar ve minör etkileşimler için farklı kaynaklara başvurulmalıdır. Ayrıca veri tabanlarına henüz girmemiş yeni vaka bildirimlerinin veya çok merkezli klinik araştırma sonuçları ile yeni bulguların var olabileceği akılda tutulmalıdır.