İlaç Etkileşim

LAPATİNİB

Aşağıdaki ilaç-ilaç etkileşme tablolarında başlıkta yazan ilaç için “İNDEKS” ilaç, tablonun içinde yazan ilaç için ise “ETKİLEŞEN” ilaç olarak söz edilecektir.

İNDEKS İLAÇ: LAPATİNİB

KONTRENDİKE

(X KATEGORİ)

MAJÖR ETKİLEŞİM

(D KATEGORİ)

(1)

(2)

(1)

Vinkristin

Deksametazon,

Sarı kantaron

(St John’s Wort)

Dabigatran,

Kolşisin

(2)

(4)

(5)

Fenobarbital,

Fenitoin,

Fusidik asit,

Karbamazepin,

Pirimidon,

Rifabutin,

Rifampin

İtrakonazol,

Ketokonazol,

Klaritromisin,

Nefazodon,

Pimozid,

Posakonazol,

Telitromisin,

Vorikonazol

Amiodaron,

Anagrelid,

Astemizol, Domperidon,

Essitalopram,

Fluoksetin, Paliperidon,

Pimozid,

Ketiapin,

Sitalopram,

Sulpirid,

Tioridazin,

Ziprasidon, Zuklopentiksol

(4)

Greyfurt suyu

 

(1) İndeks ilaç, etkileşen ilaçların etki, yan etki ve toksisitelerini artırabilir.

(2) Etkileşen ilaçlar, indeks ilacın beklenen terapötik etkilerini azaltabilir.

(4) Etkileşen ilaçlar, indeks ilacın etki, yan etki ve toksisitesini artırabilir.

(5) QT intervalini uzatıcı etkisi olan ilaçların birlikte kullanılmaları durumunda bu etki daha belirgin hale gelebilir, hastada aritmiler ortaya çıkabilir.

NOT: Yukarıdaki ilaç etkileşim listesi yalnızca X ve D kategoride olan ve günlük pratikte sık kullanılan ilaçların bir özetidir. Nadir kullanılan ilaçlar ve minör etkileşimler için farklı kaynaklara başvurulmalıdır. Ayrıca veri tabanlarına henüz girmemiş yeni vaka bildirimlerinin veya çok merkezli klinik araştırma sonuçları ile yeni bulguların var olabileceği akılda tutulmalıdır.