İlaç Etkileşim

NİVOLUMAB

Aşağıdaki ilaç-ilaç etkileşme tablolarında başlıkta yazan ilaç için “İNDEKS” ilaç, tablonun içinde yazan ilaç için ise “ETKİLEŞEN” ilaç olarak söz edilecektir.

 

İNDEKS İLAÇ: NİVOLUMAB

KONTRENDİKE

(X KATEGORİ)

MAJÖR ETKİLEŞİM

(D KATEGORİ)

Kortikosteroidler (2)*

Mevcut değil


(2) Etkileşen ilaçlar, indeks ilacın beklenen terapötik etkilerini azaltabilir.

* Teorik bilgi: Bu tablonun hazırlanması sırasında kullanılan güncel veri tabanlarında bu yönde bir bilgi bulunmamasına rağmen ilacın etki mekanizması bağışıklık sisteminin tümör hücrelerini tanıyıp yok etmesini sağlanması üzerine olduğundan kortikosteroid etkili ajanlarla birlikte kullanılması ilaçtan beklenen (faydalı) etkinin azalmasına neden olabilir.

NOT: Yukarıdaki ilaç etkileşim listesi yalnızca X ve D kategoride olan ve günlük pratikte sık kullanılan ilaçların bir özetidir. Nadir kullanılan ilaçlar ve minör etkileşimler için farklı kaynaklara başvurulmalıdır. Ayrıca veri tabanlarına henüz girmemiş yeni vaka bildirimlerinin veya çok merkezli klinik araştırma sonuçları ile yeni bulguların var olabileceği akılda tutulmalıdır.


 

Aşağıdaki ilaç-ilaç etkileşme tablolarında başlıkta yazan ilaç için “İNDEKS” ilaç, tablonun içinde yazan ilaç için ise “ETKİLEŞEN” ilaç olarak söz edilecektir.

 

İNDEKS İLAÇ: NİLOTİNİB

KONTRENDİKE

(X KATEGORİ)

MAJÖR ETKİLEŞİM

(D KATEGORİ)

(1)

(3)

(1)

(5)

Budesonid,

Deferibron, Domperidon, Pimozid,

Silodosin, Tofasitinib,

Ulipristal

Canlı aşılar

Bromokriptin, Dabigatran,

Eletriptan,

Eplerenon,

Fentanil, Kolşisin,

Leflunamid,

Metoprolol, Oksikodon,

Ranolazin, Rivaroksaban, Silostazol

Zopiklon

Amantadin, Amisülpirid, Amitriptilin, Apomorfin, Aripiprazol, Atomoksetin, Donepezil, Doksepin, Ebastin, Ezogabin,

Famotidin, Felbamat, Flukonazol, Formoterol, Galantamin, Hidroksizin, İbandronat, İmipramin, İndapamid, İzoproterenol, İtrakonazol, İvabradin, Ketokonazol, Klomipramin, Levosülpirid, Lityum, Maprotilin, Metoklopramid, Metronidazol, Mianserin, Mirtazapin, Oktreotid, Olanzapin, Oksitosin, Paroksetin, Pasireotid, Ranolazin, Risperidon, Salmeterol, Sertralin, Solifenasin, Sulfametoksazol, Takrolimus, Tamoksifen, Terbutalin, Tizanidin, Tolterodin, Trazodon, Trimetoprim, Vardenafil, Venlafaksin, Vorikonazol

(2)

(4)

Deksametazon, Fenobarbital,

Fenitoin,

Karbamazepin,

Pirimidon,

Rifabutin,

Rifampin,

Sarı kantaron

(St John’s Wort)

Boseprevir, Dipiron, İtrakonazol, Fusidik asit, Klaritromisin, Nefazodon, Posakonazol, Takrolimus, Telitromisin, Vorikonazol

(5)

(2)

Amiodaron,

Anagrelid,

Astemizol,

Azitromisin,

Domperidon, Essitalopram,

Eritromisin,

Flekainid,

Fluoksetin,

Gadobenat dimeglumin, Gemifloksasin,

Goserelin, Granisetron, Haloperidol, İvabradin, Ketiapin, Klaritromisin, Klorokin, Klorpromazin, Klozapin, Levofloksasin, Leuprolid, Moksifloksasin, Ofloksasin,

Ondansetron, Paliperidon, Pentamidin, Pimozid, Propafenon, Roksitromisin, Siprofloksasin, Sitalopram,Sulpirid, Terlipresin, Tioridazin, Ziprasidon, Zuklopentiksol

Dekslansoprazol, Echinasea, Esomeprazol, Famotidin,

Kalsiyum karbonat, Lansoprazol, Magnezyum hidroksit,

 

Magnezyum karbonat, Nizatidin,

Omeprazol, Pantoprazol, Rabeprazol, Ranitidin,

Sodyum bikarbonat

 

(3)

İnaktif aşılar

 

(1) İndeks ilaç, etkileşen ilaçların etki, yan etki ve toksisitelerini artırabilir.

(2) Etkileşen ilaçlar, indeks ilacın beklenen terapötik etkilerini azaltabilir.

(3) İndeks ilaç immün yanıtı baskıladığı için etkileşen ajana gelişecek olan immün yanıtı baskılayacağından dolayı etkinliğini azaltır.

(4) Etkileşen ilaçlar, indeks ilacın etki, yan etki ve toksisitesini artırabilir.

(5) QT intervalini uzatıcı etkisi olan ilaçların birlikte kullanılmaları durumunda bu etki daha belirgin hale gelebilir, hastada aritmiler ortaya çıkabilir.

NOT: Yukarıdaki ilaç etkileşim listesi yalnızca X ve D kategoride olan ve günlük pratikte sık kullanılan ilaçların bir özetidir. Nadir kullanılan ilaçlar ve minör etkileşimler için farklı kaynaklara başvurulmalıdır. Ayrıca veri tabanlarına henüz girmemiş yeni vaka bildirimlerinin veya çok merkezli klinik araştırma sonuçları ile yeni bulguların var olabileceği akılda tutulmalıdır.