İlaç Etkileşim

PAZOPANİB

Aşağıdaki ilaç-ilaç etkileşme tablolarında başlıkta yazan ilaç için “İNDEKS” ilaç, tablonun içinde yazan ilaç için ise “ETKİLEŞEN” ilaç olarak söz edilecektir.

 

İNDEKS İLAÇ: PAZOPANİB

KONTRENDİKE

(X KATEGORİ)

MAJÖR ETKİLEŞİM

(D KATEGORİ)

 

(4)

(1)

(3)

Pimozid, Tofasitinib (1)

Amiodaron, Atorvastatin, Azitromisin, Dipiridamol, Dronedaron, Eltrombopag, Eritromisin, Fusidik asid, Greyfurt suyu, İtrakonazol, Karvedilol, Kinidin, Klaritromisin, Kobisistat, Ketokonazol, Ledipasvir, Mirabegron, Nikardipin,

Ombitasvir, Paritaprevir, Progesteron, Propafenon, Propranolol, Ranolazin, Rezerpin, Siklosporin, Takrolimus (topikal), Telaprevir, Teriflunomid, Verapamil

Leflunomide

İnaktif aşılar               

(2)

(2)

(4)

Dekslansoprazol, Esomeprazol, Famotidin, Fenitoin, Fenobarbital, Karbamazepin, Lansoprazol, Nizatidin,

Omeprazol, Pantoprazol, Pirimidon, Rabeprazol, Ranitidin Rifabutin, Rifampin

Kalsiyum karbonat, Magnezyum hidroksit, Magnezyum karbonat,

Sarı kantaron

(St Johns wort), Sodyum bikarbonat

Boseprevir, Klaritromisin, İtrakonazol, Nefazodon, Posakonazol, Telitromisin, Vorikonazol

 

(5)

Canlı aşılar (3)

Azitromisin, Eritromisin, Flekainid, Gadobenat dimeglumin, Gemifloksasin, Goserelin, Granisetron, Haloperidol, Klaritromisin, Klorokin, Klorpromazin,

Klozapin, Levofloksasin, Löprolid, Moksifloksasin, Ofloksasin, Ondansetron, Pentamidin, Propafenon, Roksitromisin, Siprofloksasin, Terlipresin

(5)

Amiodaron, Anagrelid, Astemizol, Sitalopram, Domperidon, Essitalopram, Fluoksetin, İvabradin,

Paliperidon, Pimozid, Ketiapin, Sulpirid, Tioridazin, Ziprasidon, Zuklopentiksol

 

(1) İndeks ilaç, etkileşen ilaçların etki, yan etki ve toksisitelerini artırabilir.

(2) Etkileşen ilaçlar, indeks ilacın beklenen terapötik etkilerini azaltabilir.

(3) İndeks ilaç immün yanıtı baskıladığı için etkileşen ajana gelişecek olan immün yanıtı baskılayacağından dolayı etkinliğini azaltır.

(4) Etkileşen ilaçlar, indeks ilacın etki, yan etki ve toksisitesini artırabilir.

(5) QT intervalini uzatıcı etkisi olan ilaçların birlikte kullanılmaları durumunda bu etki daha belirgin hale gelebilir, hastada aritmiler ortaya çıkabilir.

NOT: Yukarıdaki ilaç etkileşim listesi yalnızca X ve D kategoride olan ve günlük pratikte sık kullanılan ilaçların bir özetidir. Nadir kullanılan ilaçlar ve minör etkileşimler için farklı kaynaklara başvurulmalıdır. Ayrıca veri tabanlarına henüz girmemiş yeni vaka bildirimlerinin veya çok merkezli klinik araştırma sonuçları ile yeni bulguların var olabileceği akılda tutulmalıdır.